Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++ - NXB Giáo dục

Lập trình Windows bằng Visual C++ có nội dung giúp người học nắm được các bước cơ bản trong xây dựng chương trình ứng dụng bằng MFC, nguyên lý hoạt động của các thành tố chương trình trong môi trường Windows qua 13 chương. Trong đó chương đầu của cuốn sách trình bày tổng quan về thư viện lớp và cấu trúc của chương trình MFC, chương 2 - chương 8 hướng dẫn sử dụng thư viện MFC vào việc xây dựng các thành phần cơ bản cho ứng dụng Windows, chương 9 trình bày các bước kết nối và tương tác với CSDL, chương 10 và chương 11 giới thiệu một trong các khía cạnh quan trọng nhất của việc phát triển phần mềm, chương 12 hướng dẫn người học xây dựng các ứng dụng trên Internet, chương 13 hướng dẫn người học phương pháp lập trình trực quan của Visual C++ 5.0.