• Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý gồm có 6 chương, nội dung chính của từng chương như sau: Cơ sở phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý, cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin quản lý, phương pháp phát triển một hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin quản...

   87 p mis 25/11/2016 173 2

 • Ebook Thương mại điện tử - Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng

  Ebook Thương mại điện tử - Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng

  Ebook Thương mại điện tử gồm có 8 chương trình bày về công nghệ thông tin và nền kinh tế mới; thương mại và thương mại điện tử; hạ tầng cơ sở công nghệ để thực hiện thương mại điện tử; an tòan và hiểm họa trong giao dịch điện tử; mã hóa và giải mã; thanh toán điện tử; thực hiện thương mại điện tử cho doanh nghiệp; thực trạng và...

   280 p mis 23/10/2016 113 2

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 0 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 0 - Học viện Ngân hàng

  Trọn bộ bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế gồm có 10 chương với những nội dung cụ thể như: Môi trường phát triển hệ thống, lựa chọn và lập kế hoạch phát triển hệ thống, xác định yêu cầu hệ thống, mô hình nghiệp vụ (process modeling), mô hình dữ liệu quan niệm (conceptual data modeling), thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao...

   11 p mis 23/10/2016 158 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 1: Môi trường phát triển hệ thống. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa hệ thống thông tin, vai trò của phát triển hệ thống thông tin, các cách tiếp cận trong phát triển hệ thống thông tin, vòng đời phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin.

   29 p mis 23/10/2016 148 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 2 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 2 - Học viện Ngân hàng

  Chương 2, lựa chọn và lập kế hoạch phát triển hệ thống. Những nội dung chính trong chương 2 gồm: Xác định và lựa chọn dự án, khởi động và lập kế hoạch dự án, đánh giá tính khả thi của hệ thống, xây dựng kế hoạch dự án cơ sở (Baseline Project Plan).

   35 p mis 23/10/2016 152 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

  Chương 3 - Xác định yêu cầu hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về xác định yêu cầu hệ thống, các phương pháp xác định yêu cầu truyền thống, các phương pháp xác định yêu cầu hiện đại, phân tích kết quả khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p mis 23/10/2016 135 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4.1 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4.1 - Học viện Ngân hàng

  Chương 4.1 - Mô hình nghiệp vụ hướng cấu trúc. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Khái niệm về mô hình nghiệp vụ, các thành phần của mô hình nghiệp vụ, các bước xây dựng mô hình nghiệp vụ, sử dụng mô hình nghiệp vụ để phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p mis 23/10/2016 142 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4.2 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4.2 - Học viện Ngân hàng

  Chương 4.2 - Mô hình nghiệp vụ hướng cấu trúc (tiếp). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ, biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD, quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p mis 23/10/2016 147 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

  Chương 4 - Mô hình nghiệp vụ hướng đối tượng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về hướng đối tượng, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML, biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p mis 23/10/2016 135 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 5 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 5 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 5: Biểu đồ lớp. Nội dung chính trong chương này gồm có: Ý nghĩa của biểu đồ lớp, ký hiệu của biểu đồ lớp, cách xây dựng biểu đồ lớp và một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p mis 23/10/2016 152 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 5 (tt) - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 5 (tt) - Học viện Ngân hàng

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về mô hình dữ liệu khái niệm. Nội dung chính của chương gồm có: Giới thiệu mô hình thực thể quan hệ (ERM), các thành phần của ERM, quy trình xây dựng ERM, các bước phát triển ERM cho ứng dụng.

   30 p mis 23/10/2016 140 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 6 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 6 - Học viện Ngân hàng

  Chương 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình dữ liệu quan hệ, các dạng chuẩn và chuẩn hóa quan hệ, chuyển hóa biểu đồ thực thể quan hệ sang biểu đồ dữ liệu quan hệ, chuẩn hóa biểu đồ lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.

   27 p mis 23/10/2016 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số